ගොවි මහතෙකුගේ කතාවක්…

පොල් වගාව   කරන අය ගැන විස්තර දාන්න පුළුවන් කිව්වා නිසා මම මේ ලියුම ලියන්න හිතුවා. මම බිස්නස් එකක් හැටියට පොල් වවන්නේ නෑ . ඒත් අක්කර...