අමතන්න

පණිවිඩයක් එවන්න

අප ඔබට උපකාර කරන අයුරු....

good hands ක්‍රියාන්විතය මෙහෙවින් ක්‍රියාශීලි බොහෝ කාලයක් පවතින්නාවූ, තම යුතුකම සුරකින පුර වැසියන්ට ලබා දෙන්නා වූ සාදනිය ප්‍රතිපල වලින් අනුන වූ ක්‍රියාවලියකි.එක් පොල් පැලයක් හෝ රෝපණය කිරීම මගින් ඔබටද මෙම සත්කාරයට උපකාරි විය හැකිය. මේ හා සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු සහ ප්‍රශ්න ඇති බැවී අපි දනිමු. අපගේ වෙබ් වෙබ් අඩවිය මගින් අප හා එක් වන්න...ඔබ මුහුණ පාන්නා වූ ගැටළු වලට අපි විසදුම් සොයා දෙන්නෙමු!!

පොල් පලදාව නූතනයේ පවත්නා තත්වයෙන් මුදවා ගෙන, ජයග්‍රහණය කරා ලඟා වීමට අප සියලු දෙනා එක් වෙමු!

  • 56/2, හෝටන් ප්ලේස්, කොලඹ 07
  • 0113456777 / 0771757027
  • [email protected]
si_LKSinhala