පොල් කොහු ආශ්‍රිත විසිතුරු නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 01

- නිෂ්පාදකයාගේ නම : උපුල් නිෂ්පාදන
- ලිපිනය : - 163, වලව්වත්ත, රනාල
- දුරකථන අංකය : 070 261 1021