පළිබෝධ මර්ධනය විකල්ප ක්‍රම - කළු කුරුමිණි පෙරමෝන උගුල්

කළු කුරුමිණි හානිය රතු කුරුමිණි හානිය තරම් මාරාන්තික නොවන නිසා, බහුතරය මේ පිළිබඳ ඉතාමත් අඩුවෙන් අවදානය යොමු කරයි. ලංකාවේ සියලු පොල් වගා කරන ප්‍රදේශ වල දැකිය හැකි කුරුමිණි හානිය නිසා පොල් ගසේ වර්ධනය බාල වීම සහ එමඟින් ගහ පීදීමට ගතවන කාලය වැඩි වීම ප්‍රධාන ගැටලුවකි.