ගොවි මහතෙකුගේ කතාවක්…

පොල් වගාව   කරන අය ගැන විස්තර දාන්න පුළුවන් කිව්වා නිසා මම මේ ලියුම ලියන්න හිතුවා. මම බිස්නස් එකක් හැටියට පොල් වවන්නේ නෑ . ඒත් අක්කර...

Manuring

Manuring

To give a higher yield coconut tree absorbs nutrients from soil. Since in many areas nutrients are low, supplying of nutrients to such soil is...